Algemene Voorwaarden inclusief privacyverklaring

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten van Corona

Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. op de site: https://corona-sneltest-rotterdam-denhaag.nl

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is ingestemd.

1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de Internetsites en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via een van de Internetsites een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is aangegaan of zal aangaan.

1.6 Door het gebruik van de Internetsites en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7 Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • in het geval dat door Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. retour ontvangen zijn;
 • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. via elektronische weg verzonden en door Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V.  herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V.  dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6 De klant en Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbintenis met Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V..

2.7 Annulering van de gereserveerde Corona Sneltest kan tot 4 uur voor de betreffende afspraak. Restitutie vindt plaats binnen 3 werkdagen. Bij annuleringen op een moment dichterbij de afspraak vervalt het recht op restitutie.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. worden gecorrigeerd.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

iDEAL

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-) verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen. Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.2 Indien Artikel 5.1 in een concreet geval vanwege de uitzonderlijke en zwaarwegende omstandigheden van dat geval buiten toepassing moet worden gelaten, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.3 De klant vrijwaart Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

5.4 Het is mogelijk dat Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. op (een van) de Internetsites links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Internetsites berusten bij Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. ,haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

7.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1 Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en de uitvoering daarvan.

8.2 De klant kan de aan Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

8.3 Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. of overeenkomsten gesloten met Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10. Diversen

10.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden het e-mailadres zoals het staat aangegeven op de Internetsites (via contact).

10.2 Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn ex. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

10.3 Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V. (hierna: “Sneltest aanbieder”). Sneltest aanbieder biedt een COVID-19 Sneltest aan. Het online portaal ondersteunt dit door informatie en online afspraken. Hierbij verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www. corona-sneltest-rotterdam-denhaag.nl. Sneltest aanbieder is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

De contactgegevens van Sneltest aanbieder zijn:
Corona Sneltest Rotterdam Den Haag B.V.
Verlengde Spiegelmakerstraat 41, 2645LZ Delfgauw
E-mail: info@corona-sneltest-rotterdam-denhaag.nl
KvK-nummer: 80805582

Uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@corona-sneltest-rotterdam-denhaag.nl.

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

 • om onze teststraten en bijbehorende systemen goed te laten functioneren
 • om afspraken goed te kunnen verwerken
 • om uw test goed uit te kunnen voeren
 • om de doeltreffendheid van onze teststraten en de bijbehorende systemen vast te stellen, en te verbeteren
 • om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

Gegevens COVID-19 Sneltest
De gegevens die u opgeeft bij het maken van een COVID-19 Sneltest afspraak en de uitslag wordt alleen voor deze test gebruikt. Dit zijn:

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres (voor bevestiging en uitslag)
 • Mobiel nummer
 • De testuitslag

Uw ID wordt gebruikt ter verificatie van uw persoon op de COVID-19 teststraat, deze wordt niet vastgelegd.

Cookies
Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van cookies van analytische cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met de partijen die de website hosten en onderhouden.

Tracking Cookies
De website kan tracking cookies gebruiken, deze zijn in te zien onder de Cookies link op de COVID-19 Snelteststraat website.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw rechten
Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Sneltest aanbieder heeft u dus het recht om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Sneltest aanbieder, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld
 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Sneltest aanbieder op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen
Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door Sneltest aanbieder worden gedeeld, indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring. Partijen die onze COVID-19 teststraat processen ondersteunen zijn:

 • Websitedesign/ ICT-partner voor deze website
 • Hosting partner voor de website.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Indien dat niet het geval is, heeft Sneltest aanbieder passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. U kunt te allen tijde inzage in of een kopie van deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar: info@corona-sneltest-rotterdam-denhaag.nl.

Beveiliging en veiligheid
Sneltest aanbieder heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens zijn beveiligd.

Overige
Sneltest aanbieder kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@corona-sneltest-rotterdam-denhaag.nl.